Author Archives: developer

COVID-19

ПРИРАЧНИК ЗА ТРЕТМАН И ПРЕВЕНЦИЈА НА COVID

Covid-19-Финално.pdf

Интерни насоки и препораки за третман на пациенти со КОВИД 19

Канадски препораки

Водич за менаџмент на критично болни со ЦОВИД 19-SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN-2

Принципи за човечки фактори за обезбедување на вашата безбедност – (ESA Patient Safety and Quality Committee)